Menu

Vedtægter


§1. Foreningens navn og formål:
Kristrup Boldklub Oldboys, - er hjemmehørende I Kristrup (Randers SØ)
Foreningens primære formål er at samle fodboldinteresserede over 30 år til aktiv sportslig aktivitet, og kammeratligt samvær.
Det sekundære formål er at støtte fodboldafdelingen med aktivt arbejde, og ungdomsafdelingen økonomisk.
§2. Medlemskab.
1. Oldboys foreningen består af både aktive til fuld kontingentsats samt passive medlemmer med reduceret
kontingentsats.
2. For optagelse til aktivt medlemskab skal nye medlemmer være fyldt 30 år eller fylde 30 år I det år medlemmet ønsker
optagelse.
3. Passivt medlemskab har ikke nogen alderskrav.
4. Optagelse af passiv/aktiv vil blive annonceret i forbindelse med foreningens grundlovsfest.
5. Bestyrelsen kan udelukke medlemmer, der modarbejder foreningen eller dens formål, dog først efter at det
pågældende medlem har fået lov til at forsvare sig. Udelukkede medlemmer kan få deres sag optaget på første
ordinære generalforsamling.
6. Medlemmer med over 3 måneders restance kan udelukkes af foreningen.
7. Medlemskabet kan genoptaget ved indbetaling af restancebeløb plus det fremadrettet årlige kontingent.
8. kontingent fastsættes af bestyrelsen og følger kalenderåret.
9. Udmeldelse kan ske skriftligt (mail/SMS) med 30 dages varsel til holdleder/bestyrelsesmedlem

§3. Revision.
1. Regnskabsåret følger kalenderåret.
2. Revisor og revisorsuppleant vælges for 2 år ad gangen skiftevis
3. Foreningen fører regnskab, der skal forsynes med revisionspåtegning og forelægges på generalforsamlingen til
godkendelse.
§4. Ledelse
1. Oldboys bestyrelsen består af 6 medlemmer og bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling af foreningens
stemmeberettigede aktive og passive medlemmer.
Desuden vælges der 1-2 suppleanter, som vælges for 1 år ad gangen. Suppleanter har ikke stemmeret i
bestyrelsen.
1.Formand (vælges på Generalforsamling)
1.Næstformand
1.Kasserer (vælges på Generalforsamling)
1.Sekretær
2.Menige medlem
2. Formand og kasserer vælges på foreningens generalforsamling,
3. Næstformand og sekretær konstitueredes senest på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling.
4. Bestyrelsen udgør foreningens daglige ledelse og er beslutningsdygtig ved 2/3 af de stemmeberettiges deltagelse.
5. Bestyrelsen tegnes ud af til – og forpligtiges overfor tredjemand ved underskrift af mindst 2 stemmeberettigede
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand
6. År 1 (lige år) vælges formand og sekretær samt menige medlem 1
År 2 (ulige år) vælges næstformand og kasserer samt menige medlem 2
7. Antallet af menige medlemmer kan dog udvides eller reduceres, dersom foreningen finder det hensigtsmæssigt.
8. I tilfælde af stemmelighed på bestyrelsesmøder er formandens stemme bestemmende.
9. Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal.
§5. Bemyndigelse.
1. Bestyrelsen leder efter disse vedtægter, herunder administrer økonomi og daglig ledelse.
2. Bestyrelse kan nedsætte ad-hoc udvalg til særlige opgaver eller arrangementer.
3. Ved større beslutninger, så som køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån samt udlodning af
midler kræves den samlede bestyrelses underskrift.
§6. Generalforsamling.
1. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling er februar/ senest inden udgangen af marts måned.
2. Indkaldelse skal ske seneste 14 dage forinden via hjemmeside, sociale medier og opslag i klubbens lokaler.
3. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen, dog jvf. §4 i vedtægterne.
Pkt. 1 Valg af dirigent.
Pkt.2 Beretning om foreningen.
Pkt.3 Forlæggelse af regnskab.
Pkt.4 Indkommende forslag. (Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden
generalforsamlingen).
Pkt.5 Valg til bestyrelse.
Pkt.6 Valg af revisor
Pkt. 7 Evt.
4. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel, og skal indkaldes, når
mindst ½ af bestyrelsen eller 1/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer skriftligt ønsker det. I sidstnævnte
tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter opfordringen hertil, og indkaldelse med minimum 1
uges varsel samt hertil ledsaget af den til behandling ønskede dagsorden, der er kommet formanden i hænde.
§8. Vedtægter
Ændringer af disse vedtægter kan, hvis det er opført på dagsordenen, ske på en generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens
stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt
varsel indkalde til en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne generalforsamling afgivne stemmer er for forslaget, er
dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§9. Opløsning
Beslutning om foreningens opløsning kan kun tages på en i det øjemed indkaldt generalforsamling eller ekstraordinær
generalforsamling.
Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til
forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/5 af de fremmødte stemmer derfor. Opnås et sådant flertal på en ikke
beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med nævnte
stemmeflertal, uden hensyn til de fremmødte stemmeberettigedes antal.
Ved foreningens opløsning skal eventuelle midler gå til Kristrup Boldklub af 1908 Hovedforening /Kristrup Boldklub af 1908 –
Afd. Fodbold.
Tilrettet februar 2023 / KH

Luk