Menu

Vedtægter

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og formål

Kristrup Boldklubs Støtteforening er hjemmehørende i Kristrup (Randers) og har som hovedformål at støtte og fremme det gode forhold mellem Kristrup Boldklub og alle interesserede, der ønsker at hjælpe og støtte Kristrup Boldklub. Der ydes støtte til Kristrup Boldklub i det omfang, støtteforeningens bestyrelse skønner, der er behov for det.

§ 2

Alle interesserede i dette arbejde kan blive medlem af foreningen.

§ 3

Det helårlige kontingent opkræves pr. 15. september og fastsættes af bestyrelsen.

§ 4

Indvarsling til generalforsamlingen skal bekendtgøres med mindst 14 dages varsel. Den årlige generalforsamling afholdes primo maj måned med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

                                    2. Beretning

                                     3. Regnskab

                                     4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen)

                                     5. Valg til bestyrelsen

                                     6. Valg af suplleanter

                                     7. Valg af revisor

                                     8. Eventuelt

§ 5 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedllem for en periode på 2 år. I lige år vælges der 3 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år.Suppleanterne vælges for en periode på 1 år og er således på valg hvert år. revisoren vælges for en periode på 1 år og er således på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. For at være valgbar til bestyrelsen kræves det at man er medlem af støtteforeningen. Restaurationsudvalget skal bestå af den til enhver tid siddende formand, kasserer og sekretær.

§ 6

Lovændringer gennemføres ved simpelt stemmeflertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 20 medlemmer fremsender en begæring herom, og skal i så fald afholdes senest 4 uger efter begæringens aflevering.

§ 7

Revision af støtteforeningens midler og regnskaber foretages af de valgte revisorer.

§ 8

I tilfælde af opløsning af foreningen tilfalder evt. formue Kristrup Boldklub

Således vedtaget på generalforsamlingen den 16. maj 1991

Vedtægtsændring den 24. maj 2004

Vedtægtsændring den 10. maj 2005

Luk